Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookie, które są instalowane na Twoim urządzeniu. Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań. Więcej o tym oraz o możliwościach zmiany ich ustawień dowiesz się w Polityka prywatności
zamknij

Informacja o usługodawcy oraz warunkach usługi świadczonej na odległość

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN (wpłacony w całości) (dalej: KIP) informuje niniejszym, że:1. konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z KIP czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;2. usługa płatnicza świadczona przez KIP za pomocą www.tpay.com jest dla konsumenta całkowicie nieodpłatna i nie obciąża konsumenta żadnymi kosztami;3. usługa świadczona jest na żądanie konsumenta natychmiastowo po zainicjowaniu transakcji, tj. przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy pomiędzy KIP a konsumentem;4. konsument realizuje transakcję w następujący sposób:

  1. w przypadku e-przelewu konsument jest zobowiązany umieścić identyfikator transakcji w tytule przelewu bankowego wykonywanego na konto bankowe serwisu pod rygorem niezrealizowania danej płatności, w przypadku e-transferu identyfikator uzupełniany jest przez bank; konsument winien zachować unikalny identyfikator transakcji dla celów kontroli stanu tej płatności;
  2. każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych serwisu jest dedykowana na realizację wyłącznie tej transakcji, której identyfikator został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania przez konsumenta w tytule przelewu bankowego błędnego identyfikatora transakcji, KIP nie ponosi odpowiedzialności za cel na jaki pójdą wpłacone środki;
  3. po dokonaniu przez konsumenta wpłaty, serwis niezwłocznie potwierdza w banku wykonanie płatności;
  4. niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności serwis informuje konsumenta i portal odbiorcy płatności o poprawnym wykonaniu płatności;
  5. obsługa każdego z wykazanych banków może być okresowo wyłączana w serwisie, w szczególności w okresie przerw w przekazywaniu przelewów między kontami wewnętrznymi danego banku, a także w okresach niedostępności konta serwisu w takim banku poprzez Internet5. świadczenie usługi płatniczej przez KIP nie jest związane z żadnymi dodatkowymi kosztami (ponad zwykłe koszty) ponoszonymi przez konsumenta wynikającymi z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość; koszty o których mowa w zdaniu poprzedzającym, konsument ponosi we własnym zakresie;6. prawem właściwymi, które stanowi podstawę dla stosunków KIP z konsumentem przed zawarciem umowy na odległość i po jej zawarciu jest prawo polskie;7. z uwagi na wyrażone w umowie żądanie konsumenta wykonania przez KIP usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy, konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy;8. konsument ma możliwość skorzystania z serwisu rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution) znajdującej się pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/;9. konsument ma także możliwość skorzystania z pomocy podmiotów uprawnionych pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotami uprawnionymi do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z zakresu usług finansowych są;

  1. Rzecznik Finansowy (więcej informacji na stronie: rf.gov.pl/polubowne),
  2. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (więcej informacji na stronie: knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny).Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dostępne są na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem: polubowne.uokik.gov.pl.Tpay-720x300.png

Product added to compare.